Call: 042-240243fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu113:DataDetail1

รางวัลแห่งความสำเร็จ

1. รางวัล นักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จและช่วยเหลือสังคมชาวจังหวัดอุดรธานี”

ประจำปี 2553ในงาน ROBINSON BRIGHT&CHARM AWARDS 2010

จากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดอุดรธานี

 

2. รางวัลยกย่องสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย “ธรรมาภิบาลแห่งปี 2554” จาก  

 สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ ร่วมกับ ISMED และสมาคมธนาคารไทย

 

3. รางวัล องค์กรแห่งการพัฒนา” โครงการ MDICP ประจำปี 2554 วันที่ 17 มิถุนายน 2554  

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น จาก กระทรวงอุตสาหกรรม


 

4. รางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2554” ประเภทการบริหารอุตสาหกรรม

ขนาด กลางและขนาดย่อม SMEs วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ตึกสันติไมตรี

ทำเนียบรัฐบาล จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 

 

5. รางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น ปี 2554” วันที่ 16 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

จาก หอการค้าไทย โดย ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย

 

6. รางวัล “เพชรน้ำหนึ่งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี” (UCC Diamond Award)  

ประจำปี 2554 วันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเจริญโฮต็ล จาก หอการค้า

จังหวัด อุดรธานี โดยศาสตราจารย์ ดร. อัทธ์ พิศาลพานิช

 

 

 

7. รางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2555” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 10 ตุลาคม 2555  

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก สำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน  

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ คณะกรรมการธรรมาภิบาล หอการค้าไทยและ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

 

 

8. รางวัล “คนดีศรีอุดรธานี ประจำปี 2555” สาขาพาณิชยกรรมและหรืองานบริการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ ทุ่งศรีเมือง จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

โดยนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

9. รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น” ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประจำปี 2555 วันที่ 2 มีนาคม 2556 จาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

โดย นาย เผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

 

10. รางวัล “สตรีนักบริหารดีเด่น ประจำปี 2556” สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชน ดีเด่น

วันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น จาก กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

 

11. รางวัลชมเชย จากการประกวด “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 4 วันที่ 24 เมษายน 2556  

 ณ โรงแรมเอส 31 จาก  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 โดย นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

12. รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ จากการประกวด“สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 5

วันที่ 24 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเอส 31 จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) โดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

13. รางวัล “สตรีดีเด่นภาคเอกชนผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับผู้ใช้แรงงาน ประจำปี 2556”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี

โดยนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

14. ประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี

จาก ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี

โดย พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 

15. รางวัล “ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555” ระดับประเทศ วันที่ 15 สิงหาคม 2556

ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

16. รางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2556” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 2 ปีซ้อน)

วันที่ 11 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

จาก สำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วม

กับ คณะกรรมการธรรมาภิบาล หอการค้าไทยและ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

 

 


17. ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดี 121 ปี ศรีอุดร”

วันที่ 18 มกราคม 2557 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

าก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โดยฯพณฯ องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ

 

18. รางวัล “ชนะเลิศ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ” ระดับ

จังหวัด งาน มหกรรม รวมพลคน TO BE NUMBER ONE ศรีอุดรธานี

วันที่ 30 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีจาก

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี โดยนายเสนีย์ จิตตเกษม

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 19. รางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 3 ปีซ้อน)

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีจาก

สำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนสำนักงาน ป.ป.ช.

ร่วมกับ คณะกรรมการธรรมาภิบาล หอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

 

 

20. รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ จากการประกวด“สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 6

วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเอส 31จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) โดยหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี

 

21. รางวัล “สถานประกอบกิจการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ระดับจังหวัด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมประจักษ์ตราจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขต 8 จังหวัดอุดรธานีโดย ท่านผอ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี

 

22. รางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2558” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 4 ปีซ้อน)

วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นจาก สำนักงานป้องกันการทุจริตภาค

รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ คณะกรรมการธรรมาภิบาล

หอการค้าไทยและ มหาวิทยาลัยหอการค้าโดยท่าน ณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช.

 

 

 

23. รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ จากการประกวด“สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 7 ในวัน

พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) จาก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

รองนายกรัฐมนตรี

 

 

24. รางวัล “ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2558” ระดับจังหวัดใน

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

 

 

25. รางวัล “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ระดับประเทศ โล่เงินใน

วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จาก กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

26. เกียรติบัตร “ผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

จาก สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงานโดย นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

 

27. ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ที่มีเอกลักษณ์ตาม วิถีถิ่น วิถีไทย : ด้านการแต่งกาย”

สวมใส่ผ้าไทยเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2559 ใน วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559

จาก จังหวัดอุดรธานีโดย นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี

 

28. รางวัล ผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 ใน 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 จาก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด

ย่อม โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ องนายกรัฐมนตรี

 

 

29. ประกาศเกียรติคุณ องค์กรนำร่องสนองนโยบาย Digital Thailand ใน  

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี        

โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

 

 

30. รางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2559” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ( 5 ปีซ้อน)

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก  จ.อุบลราชธานีจาก

สำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล หอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยหอการค้า 

โดยพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

 

 

 

31. โล่ประกาศเกียรติคุณ “สตรีไทยดีเด่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2559” ใน

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

โดย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

 

32. โล่และใบประกาศเกียรติคุณ “คพอ.สตาร์ 2016” ใน 

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดย ท่าน พสุ โลหารชุน อธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

 

33. รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ จากการประกวด“สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 8    

ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) จาก  

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)      

โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

 

 

34. รับโล่รางวัล“สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด” (SME Provincial Champions)        

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 

 

35. รางวัล “ธรรมมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559”ใน  

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.(สนามบินน้ำ) ห้องนนทบุรี 1

จังหวัดนนทบุรีจาก กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัยองคมนตรี

 

36. รางวัล “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ระดับประเทศ โล่เงิน

ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2560 จาก กระทรวงสาธารณสุข

โดย นายแพทย์เจษฎา โชค ดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค